تقويم آموزشي دانشكده

 

انجمن های علمی

آمار بازدیدکنندگان

2
143
180048

mazrae3p

تماس با ما

هیآت رئیسه دانشکده

 

دکتر حسین صالحی ارجمند

رئیس دانشکده  

 

1

 

 دکتر عبدالله خديوي خوب

معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده

 

 1

دكتر مجيد لشگري

معاون پشتیبانی و فرهنگی دانشکده

صندوق رفاه

وزارت علوم

خبرگزاری

شركت هاي دانش بنيان

etakooh90@yahoo.com